Tag-archieven: onderzoek

apr 03

De laatste jaren is er veel aandacht voor het omgaan met conflicten binnen heteroseksuele relaties.

In Nederland is er echter nauwelijks inzicht hoe binnen de relaties van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers), wordt omgegaan met conflicten. Dit inzicht is wel van belang, vooral om te kunnen bepalen of de beschikbare hulp bij het oplossen van conflicten binnen relaties, ook voldoet aan de behoefte of vraag van LHBT’ers.

Daarom hebben GGD Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Rutgers WPF het initiatief genomen tot een verkennend, online onderzoek naar ‘conflicthantering binnen LHBT-relaties’.

Met het onderzoek zal niet alleen het inzicht in conflicthantering binnen LHBT-relaties vergroot kunnen worden, maar kan ook een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de hulp. Het onderzoek staat open voor alle LHBT’ers die een relatie hebben of hebben gehad, en in Nederland wonen.

De vragenlijst kan ingevuld door naar dit adres te gaan: https://www.ggdsurvey.nl/limesurvey/index.php?sid=59597&lang=nl

U kunt dit adres ook kopiëren en in uw browser plaatsen indien de link niet direct mocht werken.

Over de resultaten van het onderzoek zal, na consultatie van professionals werkzaam op dit terrein, voor de zomer worden gerapporteerd.

apr 02

Vanaf maandag 2 april start het grootste LHBT-onderzoek dat ooit in Europa gehouden is. Dit gebeurt door middel van een grootscheepse enquête die tot medio juni 2012 via www.lgbtsurvey.eu is in te vullen.
Behalve incidentele nieuwsberichten over de discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT-)mensen, is er in de EU nauwelijks onderling vergelijkbare informatie verzameld over de dagelijkse ervaringen van LHBT-mensen in betrekking tot discriminatie. Daarom heeft het Grondrechtenbureau van Europa (FRA) nu de allereerste online-enquête in de Europese Unie gemaakt om een juist beeld te krijgen van het leven van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (18 jaar of ouder). Hiermee probeert ze hun ervaringen in kaart te brengen. De enquête wordt gehouden in de 27 EU-lidstaten (waaronder Nederland) en Kroatië.
De resultaten van de enquête zullen de agenda voor de komende jaren voor de gelijke behandeling van LHBT burgers bepalen, onder meer via de ontwikkeling van richtlijnen voor gelijke behandeling van LHBT’s. De enquêteresultaten zullen nationale en Europese overheden en NGO’s in staat stellen hun activiteiten doelgerichter te maken, met als doel LHBT’s te ondersteunen in hun leven en zich vrij te kunnen uiten in een niet-discriminerende omgeving.
De enquête is volledig anoniem: op geen enkele wijze zullen gegevens van de deelnemers en hun sessies worden opgeslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gallup, een professioneel enquête- en adviesbureau. Naarmate er meer mensen van verschillende achtergrond de enquete invullen, zullen de resultaten betrouwbaarder worden en zal er meer naar worden geluisterd.

Ga naar de enquête.

Jouw ervaring telt!

Zie ook Facebook en Twitter.

 

mrt 22

SCP onderzoek “Niet te ver uit de kast”

Homoseksualiteit wordt in Nederland breed geaccepteerd, zo is de ervaring van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Gunstige tekenen van de grote mate van acceptatie van homoseksualiteit zijn:

  • Verreweg de meeste homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn open over hun seksuele voorkeur. Minder dan 10% is niet open tegenover naasten zoals de ouders, broers en zussen en heterovrienden.
  • 92% van de moeders en 86% van de vaders van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen accepteert de seksuele voorkeur van hun kind.

Minder geruststellend is dat:

  • 29% van de homoseksuele mannen en 23% van de lesbische vrouwen in het afgelopen jaar in de openbare ruimte een of meer negatieve reacties kreeg vanwege hun seksuele voorkeur.
  • Veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen passen hun gedrag aan om negatieve reacties te voorkomen. Meer dan de helft van degenen met een partner raakt die in het openbaar (soms) om die reden niet aan.
  • Biseksuelen, zeker biseksuele mannen, zijn minder open over hun gevoelens dan homoseksuelen.

Dit blijkt uit de SCP-publicatie Niet te ver uit de kast, die op 21 maart 2012 is verschenen. De onderzoekers prof. dr. Saskia Keuzenkamp, Niels Kooiman MSc en drs. Jantine van Lisdonk schreven dit rapport op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt. Het is gebaseerd op enquêtes in 2010 en 2011 onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen.

Hoeveel homo- en biseksuelen zijn er?
Naar schatting 3% van de mannen en 1,4% van de vrouwen van 16 jaar en ouder voelt zich seksueel uitsluitend aangetrokken tot de eigen sekse. Ruim 6% van de mannen en bijna 16% van de vrouwen is enigszins of evenveel op de eigen sekse gericht en kan als biseksueel getypeerd worden. In totaal gaat het in Nederland om ongeveer 600 duizend mannen en bijna 1,2 miljoen vrouwen van 16 jaar en ouder.

Homoseksuelen zijn vaker ‘uit de kast’ dan biseksuelen
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn veel vaker open over hun seksuele voorkeur dan biseksuelen. Zo is 97% van de homoseksuele mannen en 98% van de lesbische vrouwen tegenover ten minste één andere persoon open. Bij biseksuelen geldt dit voor respectievelijk 50% van de mannen en 86% van de vrouwen.
Ouders, broers en zussen en heterovrienden van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn het vaakst op de hoogte (90% of meer van de gevallen). Ouders van biseksuelen weten het veel minder vaak: bij mannen geldt dit voor 23% van de moeders en 15% van de vaders en bij vrouwen voor 53% van de moeders en 38% van de vaders.

Grote mate van acceptatie van homoseksualiteit, wat minder van biseksualiteit
83% van de bevolking van 16 jaar en ouder vindt dat homoseksuelen vrij moeten zijn om te leven zoals zij willen. Hetzelfde percentage geldt voor biseksuelen.
De overgrote meerderheid van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zegt dat de ouders hun seksuele voorkeur accepteren: dat geldt voor 92% van de moeders en 86% van de vaders. Bij biseksuelen geldt dit ook voor de meerderheid van de moeders (77%) – in hoeverre het ook voor de vaders geldt kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld.
Toch blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen het niet gemakkelijk vindt om naar anderen openlijk homoseksueel te zijn. Zo voelt ruim een derde zich niet voldoende op zijn gemak om met familie over de seksuele voorkeur te praten.

Openbare ruimte niet altijd veilig
Vooral in de openbare ruimte krijgen veel homoseksuelen te maken met negatieve reacties vanwege hun homoseksualiteit. 29% van de mannen maakte dat in het afgelopen jaar mee en 23% van de vrouwen. Het meest komen voor: afkeurende blikken (18% van de mannen en 16% van de vrouwen), scheldpartijen (resp. 11% van de mannen en 4% van de vrouwen) en zogenaamde grappen (8% resp. 7%). Vooral degenen die zich niet gedragen conform wat traditioneel van mannen en vrouwen wordt verwacht, worden beschimpt. 3% van de mannen werd ook bedreigd en 1% van de mannen en vrouwen bespuugd. Ernstiger fysiek geweld komt ook voor. Bijna een half procent werd hier in het afgelopen jaar mee geconfronteerd.
Biseksuele mannen maken minder negatieve reacties mee dan homoseksuele mannen. Tussen biseksuele vrouwen en lesbische vrouwen is er geen verschil.

Negatieve reacties op de werkvloer
Ook op het werk kreeg 14% van de mannen en 5% van de vrouwen een of meer negatieve reacties in het afgelopen jaar.
Dit rapport bevat eveneens gegevens uit een onderzoek naar de ervaringen van werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Daaruit blijkt dat 12% van de homoseksuelen te maken kreeg met een of andere vorm van psychisch-fysiek geweld (een verzamelterm voor pesten en discriminatie, bedreiging, lichamelijk geweld en seksuele agressie). Dat is een beduidend groter aandeel dan onder de heteroseksuele medewerkers in het MBO (7%).

Veel homoseksuelen passen zich aan om negatieve reacties te voorkomen
Ruim de helft van degenen met een partner van dezelfde sekse raakt deze buiten (soms) niet aan. Ongeveer twee op de tien homoseksuelen mijden bepaalde mensen of plekken. Homoseksuele mannen doen dat meer dan lesbische vrouwen. Ook passen homoseksuele mannen vaker dan lesbische vrouwen hun gedrag, kleding of manier van praten aan.

Relatief veel psychische problemen
10% van de lesbische vrouwen en 5% van de homoseksuele mannen van 16-64 jaar kan als psychisch ongezond worden getypeerd. Onder de Nederlandse bevolking van 18-64 jaar is dat 3%. Dat blijkt uit de zogeheten MHI-5-schaal, die vooral depressie en stemmingsstoornissen meet. Er zijn geen grote verschillen tussen homo- en biseksuelen.
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hebben ook vaker suïcidale neigingen. 11% van de mannen en 16% van de vrouwen heeft daarvoor ooit een plan gemaakt en 6% van de mannen en 10% van de vrouwen deed daartoe ooit daadwerkelijk een poging. Die percentages liggen beduidend hoger dan onder de algemene bevolking van 18-64 jaar, waar 3% ooit een plan heeft gemaakt en 2% ooit een poging deed. Bij biseksuele vrouwen liggen de percentages nog hoger dan bij lesbische vrouwen. Bij mannen is er nauwelijks verschil in suïcidaliteit tussen de homo- en de biseksuelen.

‘Gewoon homo?’
Het is dus niet voor alle homoseksuele mannen en vrouwen vanzelfsprekend en probleemloos om ‘gewoon homo te zijn’, zoals in het overheidsbeleid wordt nagestreefd. Homoseksuelen zijn een minderheid en de norm van heteroseksualiteit zal vermoedelijk altijd dominant blijven. Zolang negatieve reacties regelmatig voorkomen en er in de samenleving moeite blijft bestaan met openlijke uitingen van homoseksualiteit, zullen homo- en biseksuelen zich tot op zekere hoogte onvrij blijven voelen ‘hun leven te leiden zoals zij willen’.

SCP-Publicatie 2012-10, Niet te ver uit de kast. Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland, Saskia Keuzenkamp (red.), Niels Kooiman en Jantine van Lisdonk, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN-nummer 978 90 377 0603 1, prijs €21,90. De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te downloaden of te bestellen via de website.

jan 25

Ben je homo, lesbisch, biseksueel of transgender en heb je een kerkelijke achtergrond? Doe mee aan het onderzoek: ‘Hulpverlening aan christelijke LHBT’s’! Het onderzoek wordt uitgevoerd namens de LCC Plus Projecten in samenwerking met Movisie. Graag gaan we met je in gesprek en horen we jouw persoonlijke verhaal.

– We zijn opzoek naar mensen uit verschillende kerkelijke denominaties. Van katholiek tot gereformeerd, van evangelisch tot protestants.
– Er is/was in zekere mate een spanningsveld tussen je seksuele oriëntatie/genderidentiteit en je kerkelijk/religieuze achtergrond. Dit kan zichtbaar zijn (geweest) binnen de context van je gezinssituatie, binnen de kerk, of misschien uit/uitte het spanningsveld zich wel in jezelf.
– Wellicht heb je omwille van dit spanningsveld op enig moment in je leven contact gezocht met een hulpverlener of pastoraal werker? Dit is een pre voor ons onderzoek.
– Ieder persoonlijk standpunt, iedere ervaring en iedere levenswijze is welkom.
– Je bent minimaal 21 jaar oud. Er is geen maximale leeftijd.
– Je hebt een kerkelijke achtergrond, maar hoeft niet meer kerkelijk en/of gelovig te zijn.

Wil je jouw verhaal delen ten behoeve van dit onderzoek? Meld je dan vóór 27 februari bij ons aan! Ons interview met jou zal opgenomen worden in een publicatie bedoeld voor professionele hulpverleners en (ex) christelijke/kerkelijke homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Anonieme vermelding in de publicatie is mogelijk. Op basis van de aanmeldingen zullen wij een selectie maken op basis van diversiteit. Ben je een van deze mensen, dan word je geïnterviewd. Het interview zal ongeveer drie kwartier duren. Als dank voor je medewerking krijg je een cadeaubon.

Je kunt tot 27 februari contact opnemen met de onderzoeker, Joost de Wolf, via jdewolf [at] lccprojecten . nl.

De LCC Plus Projecten worden uitgevoerd door LKP, CHJC, ContrariO, Holyfemales.nl en Netwerk Mirre. Op korte termijn verschijnt er meer informatie over deze projecten op deze website.

sep 30

De komende maanden doen Tim Zijlstra en Lodewieke Groeneveld onderzoek naar de effecten van de drie projecten van LKP, CHJC en ContrariO. Tim (23 jaar) is afgestudeerd cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in homoseksualiteit en gender. Lodewieke (25 jaar) is masterstudente theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht en richt zich vooral op diversiteitbeleid en religie.
“We zijn geïnteresseerd in de grote verscheidenheid aan visies op het thema christendom en homoseksualiteit. Er valt nog veel te bespreken op dit terrein en we zijn benieuwd in welke mate de LCC-projecten daaraan bijdragen. Met onze inhoudelijke specialisaties zijn we een ideaal duo om een onderbouwde analyse te maken van deze projecten.”
De komende maanden zullen ze kijken naar de resultaten van de uitgevoerde projecten en bekijken op welke manier deze projecten bijdragen aan de doelstellingen van de beleidsnota 2008-2011 “Gewoon homo zijn” van Kabinet Balkenende IV. In december verwachten ze hun onderzoek af te ronden. De resultaten zullen waarschijnlijk begin 2012 gepresenteerd worden.

jul 15

De Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit, CHJC (Vereniging van Christelijke Homo’s, Lesbiennes en Biseksuelen) en ContrariO (Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes) zoeken twee studenten voor:

– het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van de drie projecten die de genoemde organisaties in de periode 2008-2011 met middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben uitgevoerd,
– het schriftelijk (en eventueel ook mondeling) rapporteren over de bevindingen van dat onderzoek.

Periode: 1 september t/m 30 november (13 weken).
Ureninzet: gemiddeld 8 uur per student per week (met piekbelasting).
Vergoeding op declaratiebasis: maximaal € 1.500 per student. Geen reiskostenvergoeding.

Van de studenten wordt verwacht dat ze ervaring hebben met sociaalwetenschappelijk onderzoek (met name het afnemen van semi-gestructureerde interviewen en vragenlijsten) en affiniteit hebben met het onderwerp van sociale acceptatie van christelijke lesbiennes en homo’s. Verder wordt verwacht dat ze flexibel inzetbaar zijn (aan het eind van de termijn zal waarschijnlijk veel meer dan acht uur per week worden gevergd) zelfstandig kunnen werken, maar zich zo nodig ook laten corrigeren. Bovendien is overleg met de projectcoördinator gewenst.

Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van een universitair docent. Nadere afstemming vindt plaats met de stuurgroep van de LCC Projecten.

Meer informatie kan worden opgevraagd bij projectcoördinator Marco Derks, tel. (06) 24 47 67 32 of bij Wielie Elhorst (voorzitter a.i. stuurgroep LCC Projecten), tel. (06) 22 85 76 76. De website van LCC Projecten kan worden geraadpleegd voor informatie over de drie projecten. CV’s kunnen met een korte begeleidende brief tot 5 augustus 2011 worden ingezonden bij Wielie Elhorst, e-mail: jhw.elhorst [at] gmail . com. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 10 en 11 augustus, in Amsterdam.

okt 19

De Roze Vragenlijst: Landelijk onderzoek naar acceptatie van mensen met homoseksuele, lesbische en biseksuele gevoelens
Hoe staat het ervoor met de acceptatie van homoseksualiteit en biseksualiteit in Nederland? Om hier achter te komen, is een groot landelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek heet de Roze Vragenlijst en staat van 18 oktober tot 31 december online op http://www.rozevragenlijst.nl/. Het doel van dit onderzoek is om de acceptatie in kaart te brengen van mensen die (ook) op hetzelfde geslacht vallen.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert dit onderzoek uit in opdracht van de Rijksoverheid. De overheid wil graag weten wat de ervaringen van homoseksuelen , lesbiennes en biseksuelen zijn. Als dat nodig is, kan zij in het homo-emancipatiebeleid een plan ter verbetering bedenken. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd aan de verantwoordelijke minister van homo-emancipatie.
Voormalig minister voor homo-emancipatie Ronald Plasterk heeft een video boodschap opgenomen voor de Roze Vragenlijst om het belang van deelname te onderstrepen. “Het is hard nodig dat iedereen meedoet,” stelt hij. De boodschap van Plasterk is op de website http://www.rozevragenlijst.nl/ te bekijken.
Iedereen vanaf 16 jaar die gevoelens voor hetzelfde geslacht heeft (gehad) kan de vragenlijst op http://www.rozevragenlijst.nl/ anoniem invullen. Onder de deelnemers worden 100 cadeaubonnen verloot.
Voor meer informatie: rozevragenlijst@scp.nl