Tag-archieven: LHBT

apr 05

Poetin moet ophouden LHBT’ers moedwillig te marginaliseren en isoleren

Op maandag 8 april a.s. zullen duizenden mensen protesteren tegen de voorgenomen ‘anti-homowetgeving’ in Rusland. De komst van president Vladimir Poetin naar Amsterdam die dag is daarvoor de directe aanleiding. Vijf christelijke LHBT-organisaties (LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl) zullen tijdens dit protest ook ‘acte de présence’ geven. Contacten met zusterorganisaties in Centraal- en Oost-Europa maken duidelijk dat de voorgenomen wetgeving LHBT’ers in Rusland verder marginaliseert en isoleert. Dit effect op de levens van individuele mensen is uiterst zorgwekkend en onacceptabel.

Wetgeving wakkert homofobie verder aan

Openlijk lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) zijn in Rusland vergt moed. De houding van het overgrote deel van de bevolking is ronduit homofoob. De voorgenomen wetgeving van de regering Poetin die de ‘propaganda’ van homoseksualiteit wil verbieden, wakkert deze homofobie aan. Deze neemt nogal eens gewelddadige vormen aan en grijpt diep in in de levens van individuele mensen die niet voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit hebben gekozen. Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de vijf christelijke LHBT-organisaties: ‘De christelijke LHBT-organisaties die aanstaande maandag mee protesteren maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in Rusland en betreuren het bovendien dat veruit de meeste Russische kerken de nieuwe wetgeving en de homofobe houding van zowel regering als bevolking hardop ondersteunen.’

Beroep op familiewaarden vindt geen grond in christelijk geloof

De regering Poetin wil zich met de nieuwe wetgeving sterk maken voor de propaganda van ‘familiewaarden’. Deze zouden mede gedragen worden door de lange christelijke traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Voornoemde christelijke LHBT-organisaties nemen hier met kracht afstand van. Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: ‘Dit beroep op familiewaarden heeft niets met het christelijk geloof te maken. De door Jezus Christus bepleite relatie van vrijheid, liefde en vrede tussen alle mensen die Hem willen navolgen, stelt juist alle andere relaties tussen mensen onder kritiek. Jezus staat zelf inderdaad voor inclusieve familiewaarden, maar dan in de allereerste plaats in het “zuster- en broederschap” dat ontstaat waar mensen zijn weg van vrijheid, liefde en vrede willen gaan en dat heeft heel weinig met de conventionele burgerlijkheid te maken die de regering Poetin en de kerken willen nastreven in hun beroep op zogenaamde “familiewaarden”.’

Oproep aan de Raad van Kerken in Nederland

In een brief aan de Raad van Kerken in Nederland roepen de vijf christelijke LHBT-organisaties de Nederlandse kerken op om protest aan te tekenen bij de Russische regering en te doen wat in hun vermogen ligt om in de internationale kerkelijke gremia waarin zij samenkomen met kerken uit Centraal- en Oost-Europa duidelijk te maken dat zij zich moeten verzetten tegen de gevaarlijke marginalisering en sociale en geestelijke isolering van (christelijke) LHBT’ers. In Rusland is er geen enkele officiële kerk waar christelijke LHBT’ers zondermeer welkom zijn en met hun vragen en problemen terecht kunnen. Genoemde christelijke LHBT-organisaties vinden dit een schandalige situatie en klagen de harteloze houding van de kerken in Oost- en Centraal-Europa met kracht aan. De Raad van Kerken in Nederland sprak zich al eerder uit over de situatie van LHBT’ers in Rusland en tekende op 17 mei 2011, Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO), een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homo’s.

Project ‘Over de grens’

In het kader van de LCC Plus Projecten zetten de vijf christelijke LHBT-organisaties zich, ondersteund door het ministerie van OCW, sinds 2012 in voor de ondersteuning van christelijke LHBT-organisaties uit Rusland, Oekraïne en Polen. Dit gebeurt door dialoogtrainingen en door advocacytraining. Met behulp van deze trainingen kunnen organisaties in genoemde landen instrumenten ontwikkelen om in gesprek te gaan met kerkelijke en burgerlijke overheden. In deze ondersteuning wordt samengewerkt met het Europees Forum voor christelijke LHBT-organisaties en met (de Summer School van) het Oost-Europees en Centraal-Aziatisch Forum van christelijke LHBT-organisaties.

Demonstratie tegen ‘anti-homowetgeving’ Rusland

De demonstratie tegen de Russische anti-homowet vindt plaats op maandag 8 april a.s. om 19.00 uur (verzamelen vanaf 18.00 uur) op het Oosterdok in Amsterdam (naast museum NEMO). Meer informatie is te vinden op www.stopdeantihomowet.nl.

 

apr 03

De laatste jaren is er veel aandacht voor het omgaan met conflicten binnen heteroseksuele relaties.

In Nederland is er echter nauwelijks inzicht hoe binnen de relaties van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers), wordt omgegaan met conflicten. Dit inzicht is wel van belang, vooral om te kunnen bepalen of de beschikbare hulp bij het oplossen van conflicten binnen relaties, ook voldoet aan de behoefte of vraag van LHBT’ers.

Daarom hebben GGD Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Rutgers WPF het initiatief genomen tot een verkennend, online onderzoek naar ‘conflicthantering binnen LHBT-relaties’.

Met het onderzoek zal niet alleen het inzicht in conflicthantering binnen LHBT-relaties vergroot kunnen worden, maar kan ook een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de hulp. Het onderzoek staat open voor alle LHBT’ers die een relatie hebben of hebben gehad, en in Nederland wonen.

De vragenlijst kan ingevuld door naar dit adres te gaan: https://www.ggdsurvey.nl/limesurvey/index.php?sid=59597&lang=nl

U kunt dit adres ook kopiëren en in uw browser plaatsen indien de link niet direct mocht werken.

Over de resultaten van het onderzoek zal, na consultatie van professionals werkzaam op dit terrein, voor de zomer worden gerapporteerd.

jan 23

De publicatie “Geloven onder onder de regenboog: een handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders” is nu online. De publicatie is een uitgave van LCC Plus en Kenniscentrum MOVISIE en informeert en adviseert hulpverleners die cliënten ondersteunen in hun vragen rond geloof, seksualiteit en genderidentiteit.

 “Geloven onder de regenboog” is ook als boek verschenen. U kunt deze versie van de handreiking gratis bestellen door uw naam en adres te mailen aan Mariecke van den Berg: mvandenberg@lccprojecten.nl. (Zolang de voorraad strekt.)
Download HIER de handreiking.
jun 14

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft subsidie toegekend aan een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties. De subsidie stelt de Nederlandse organisaties (LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl) in staat christelijke homo-organisaties in Oost- en Zuid-Europa te ondersteunen in het verbeteren van hun positie in samenleving en kerk.

Over de Grens

De overheidssubsidie zal worden ingezet in het project ‘Over de Grens’. Binnen dit project worden christelijke homo-organisaties in Oost- en Zuid-Europa getraind in het voeren van gesprekken met kerkelijke en burgerlijke overheden en het creëren van ‘safe spaces’ voor hun leden. Zo wordt gestreefd naar een gelijkwaardige en veilige positie voor LHBT’s binnen hun eigen (geloofs-)gemeenschappen. De alliantie levert hiervoor de trainers, methoden en andere middelen. Er zal gebruik worden gemaakt van de methoden en technieken die reeds ontwikkeld zijn binnen het Europees Forum, een koepelorganisatie van 48 christelijke homo-organisaties in Europa.

Homofobie in Oost- en Zuid-Europa

In veel landen in het oosten en zuiden van Europa krijgen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) te maken met homofobie vanuit zowel de overheid als de kerk. Landen als Rusland en Oekraïne passen de wetgeving zelfs zo aan dat LHBT’s steeds moeilijker openlijk voor hun geaardheid uit kunnen komen. Niet zelden spelen kerken en kerkelijke leiders een actieve rol in de maatschappelijke afkeur van homoseksualiteit en het beperken van de rechten van LHBT’s. Bovendien lopen christelijke LHBT’s het risico uitgesloten te worden van de geloofsgemeenschap.

Veilig en Vrij

Eerder dit jaar kende het ministerie de alliantie al subsidie toe voor vier projecten onder de titel ‘Veilig en Vrij’. Binnen deze projecten wordt ingezet op de voorlichting over seksuele diversiteit op christelijke scholen, hulpverlening, en de psychosociale positie van christelijke LHBT’s in het algemeen en lesbische vrouwen in het bijzonder.

apr 02

Vanaf maandag 2 april start het grootste LHBT-onderzoek dat ooit in Europa gehouden is. Dit gebeurt door middel van een grootscheepse enquête die tot medio juni 2012 via www.lgbtsurvey.eu is in te vullen.
Behalve incidentele nieuwsberichten over de discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT-)mensen, is er in de EU nauwelijks onderling vergelijkbare informatie verzameld over de dagelijkse ervaringen van LHBT-mensen in betrekking tot discriminatie. Daarom heeft het Grondrechtenbureau van Europa (FRA) nu de allereerste online-enquête in de Europese Unie gemaakt om een juist beeld te krijgen van het leven van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (18 jaar of ouder). Hiermee probeert ze hun ervaringen in kaart te brengen. De enquête wordt gehouden in de 27 EU-lidstaten (waaronder Nederland) en Kroatië.
De resultaten van de enquête zullen de agenda voor de komende jaren voor de gelijke behandeling van LHBT burgers bepalen, onder meer via de ontwikkeling van richtlijnen voor gelijke behandeling van LHBT’s. De enquêteresultaten zullen nationale en Europese overheden en NGO’s in staat stellen hun activiteiten doelgerichter te maken, met als doel LHBT’s te ondersteunen in hun leven en zich vrij te kunnen uiten in een niet-discriminerende omgeving.
De enquête is volledig anoniem: op geen enkele wijze zullen gegevens van de deelnemers en hun sessies worden opgeslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gallup, een professioneel enquête- en adviesbureau. Naarmate er meer mensen van verschillende achtergrond de enquete invullen, zullen de resultaten betrouwbaarder worden en zal er meer naar worden geluisterd.

Ga naar de enquête.

Jouw ervaring telt!

Zie ook Facebook en Twitter.