Archief voor 'Nieuws'

jan 08

 

Nashville Verklaring schadelijk voor christelijke LHBT’ers

Zorg over sociale acceptatie van LHBT’ers in orthodox-christelijke kring

In het eerste weekend van januari zetten 250 orthodox-protestantse predikanten en politici hun handtekening onder de Nederlandse vertaling van de zogenaamde ‘Nashville Verklaring’. De verklaring verzet zich tegen een verdere acceptatie van homoseksualiteit en genderidentiteit in de kerken. De christelijke LHBT+-organisaties die samen werken in de LCC Plus Projecten zijn verbijsterd over de verklaring en vooral bezorgd over het effect er van in de kring van de ondertekenende predikanten.


Streep door de rekening van proces van dialoog en gesprek

In de afgelopen tien jaar is vanuit de LCC Plus Projecten hard gewerkt aan de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring. Met name de christelijke orthodoxie was en is daarin speerpunt van aandacht. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben goede stappen kunnen zetten in de afgelopen jaren. Uitgangspunt is pastorale sensitiviteit en veiligheid voor LHBT’ers in hun eigen kerken en gemeenschappen. De verklaring is slechts een opsomming van overtuigingen en lijkt aan de gewonnen ruimte voor LHBT’ers volledig voor bij te gaan. Het is eerder een stap terug, die het voortgaande gesprek schaadt.” De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is verbijsterd over de verklaring, maar benadrukt dat het de hand blijft uitstrekken naar kerken en gemeenschappen waarin de thema’s van seksuele oriëntatie en genderidentiteit ingewikkeld liggen.

Zorg over LHBT’ers in orthodox-christelijke kring

De grootste zorg van de vertegenwoordigers van de LCC Plus organisaties ligt bij het effect van de verklaring op LHBT’ers in orthodox-christelijke kring. Kees Goedegebuur, bestuurslid van het LKP en stuurgroeplid: “Jongeren die het al moeilijk hebben met hun gevoelens, zijn niet geholpen met een verklaring als deze. Het jaagt hen eerder de kast weer in. We weten van de ernstige schade van de isolatie waarin zij terechtkomen en van het hoge percentage van LHBT-jongeren in deze kring die denken aan suïcide.” Zomaar weggaan uit een dergelijke gemeenschap is vaak geen of een moeilijke optie, omdat het ook een breuk met de sociale omgeving kan betekenen.

Oproep aan de kerken

De LCC Plus organisaties roepen alle kerkgenootschappen op afstand te nemen van de verklaring en zich met de ondertekenende predikanten te onderhouden over deze actie. Een uiterst schadelijke verklaring als deze kan in de kerken zelf niet onweersproken blijven.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter stuurgroep LCC Plus Projecten, tel. (06) 22 77 45 76, e-mail: gjvanleeuwen72@gmail.com.

jan 02

Nieuwe subsidie voor christelijke LHBT+-organisaties

Vijf nieuwe projecten in binnen- en buitenland

Na drie succesvolle projectperiodes (sinds 2008) heeft een nieuwe alliantie van christelijke LHBT+-organisaties opnieuw subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring te vergroten. De periode van de nieuwe zogeheten LCC Plus Projecten loopt van eind 2018-2021.Opkomen voor gelovige LHBT+’ers blijft nodig

Binnen de bredere doelstelling van de verbetering van de sociale acceptatie van LHBT+’ers in christelijke kring heeft een nieuwe alliantie van christelijke LGHT+-organisaties die het projectenwerk draagt, verschillende doelgroepen onderscheiden. Zo komt er gerichtere aandacht voor jongeren en ouderen. Jongeren worden gezocht en ondersteund in hun eigen sociale omgeving. De aandacht voor ouderen gaat vooral uit naar hen die op latere leeftijd voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit zijn uitgekomen. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben veel kunnen bereiken in de afgelopen jaren, maar actieve aandacht voor gelovige LHBT+’ers blijft onverminderd nodig. Uit onderzoek blijkt dat zij behoren tot de meer kwetsbare groepen. We zijn erg content met deze nieuwe projecten voort te kunnen bouwen op ons eerdere werk.”

Internationaal werk

Een nieuwe organisatie in de Nederlandse alliantie is het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Deze in Nederland gevestigde organisatie ontvangt steun om de stem van gelovige LHBT+’ers in Europa te versterken als partner in de dialoog met kerken, overheden en politieke instituties. Daarnaast wordt steun ontvangen om de positie van met name gelovige LHBT+’ers in Oost- en Centraal-Europa en Centraal-Azië te verbeteren. Wielie Elhorst, co-voorzitter van het Europees Forum en lid van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “De subsidie is een hernieuwde erkenning van het werk van het Europees Forum dat al in 1982 van start is gegaan. De laatste jaren heeft het Europees Forum zich kunnen positioneren als een belangrijke gesprekspartner voor kerken en in politieke omgevingen, zoals de Raad van Europa. Met de subsidie kan deze presentie verder worden uitgebouwd en versterkt. Het Europees Forum kan in het gesprek over religieuze vrijheden en mensen-rechten een belangrijke functie vervullen.”

Projectperiode 2018-2021

Om het werk uit te kunnen voeren wordt een projectmanager aangesteld. De projecten voorzien ook in verdere versterking van de christelijke LHBT+-beweging. Veel van het projectenwerk wordt uitgevoerd door de vrijwilligers die van deze beweging deel uit maken en die zich in de haarvaten van de christelijke gemeenschappen bevinden waarin en waarvoor het werk wordt gedaan.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.


LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter stuurgroep LCC Plus Projecten, tel. (06) 22 77 45 76, e-mail: gjvanleeuwen72@gmail.com.

mei 17

DOE MEE AAN EEN ONDERZOEK NAAR DE WORSTELING VAN TRANSGENDERS MET GELOOFSVRAGEN!

Wat maak je als gelovige transgender mee in je geloofsgemeenschap? Met welke geloofsvragen zit je persoonlijk in relatie tot je transgender zijn? Hoe gaat jouw kerk om met transgenders? Vertel je verhaal door deze enquête in te vullen!

Hoe?
– door de enquête in te vullen
– door de vragenlijst te delen in je netwerk

Zie:
https://www.survio.com/survey/d/transgender-en-geloof-ond

apr 19

IN GESPREK MET DS. EMMANUEL KONNEY OVER SEKSUELE DIVERSITEIT

SLOTPRESENTATIE PROJECTEN SOCIALE ACCEPTATIE CHRISTELIJKE LHBT+-PERSONEN

Begin februari 2018 kwam ds. Emmanuel Konney van de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost in opspraak. In het tv-programma Nieuwsuur vergeleek hij homoseksualiteit met criminaliteit en dat viel niet in goede aarde. Verschillende organisaties die met de sociaal geëngageerde predikant samenwerkten, zegden hun samenwerking op of namen afstand van zijn uitspraken. De LCC Plus Organisaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten voor de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring, nodigden hem uit voor een dialooggesprek. Dit vindt op vrijdag 20 april a.s. plaats in de kerk van ds. Konney zelf, voorafgaand aan de slotpresentatie van de in 2015-2018 uitgevoerde LCC Plus Projecten.

Op het snijvlak van culturen en identiteiten
Amsterdam-Zuidoost herbergt een groot aantal kerken waarin christenen samenkomen met een niet-Nederlandse achtergrond, aangeduid met ‘Migrantenkerken’. De Pentecost Revival Church van ds. Konney is er daar één van. Deze kerk wordt vooral bezocht door Ghanese christenen. Het spreekt voor zich dat deze gemeenschap niet zonder meer dezelfde waarden en normen deelt als de Nederlandse cultuur, ook ten aanzien van seksualiteit en seksuele diversiteit. Dit verklaart tegengestelde meningen of een andere manier van spreken over dit soort onderwerpen. In het voorgenomen dialooggesprek op vrijdag 20 april a.s. gaat ds. Konney in gesprek met ds. Wielie Elhorst, projectmanager van de LCC Plus Projecten en LHBT-predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam, over wat leven en werken op het snijvlak van culturen en identiteiten betekent.

Sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke gemeenschappen
Na het dialooggesprek vindt de slotpresentatie van de projectperiode 2015-2018 van de LCC Plus Projecten plaats. Deze projecten beogen de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. Het publieksverslag wordt overhandigd aan de Directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW Jacqueline Prins die de projecten financieel heeft ondersteund. De projecten ondersteunden initiatieven in de gemeenschappen van reformatorische en evangelicale christenen, de gemeenschap van gelovige transgenders en het christelijke onderwijs.

Slotpresentatie
Het dialooggesprek en de slotpresentatie vinden plaats op vrijdag 20 april a.s. in de Pentecost Revival Church in Amsterdam Zuidoost, gebouw ‘Charity’s House’, Bijlmerdreef 1239 (www.charityshouse.nl). De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

LCC Plus organisaties
De LCC Plus organisaties zijn vijf christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans-Dieter de Smit, LCC Plus projectcoördinator, tel. (06) 54 32 21 12, e-mail: jad.desmit@lccprojecten.nl.

feb 07

Het televisieprogramma Hij is een Zij (KRO-NCRV) komt graag in contact met transgender jongeren die hun verhaal willen vertellen. Van harte aanbevolen:

jan 25

Na drie jaar afwezigheid komt Uit de Kast terug op televisie! In dit programma volgt presentator Klaas van Kruistum homoseksuele jongeren bij hun coming out. Het doel van de serie is om meer inzicht te geven in de belevingswereld van homoseksuele jongeren en de zaken waar zij tegen aan lopen. Ook hopen ze bij te dragen aan de acceptatie van homoseksualiteit in de maatschappij.

De redactie komt graag in contact met jongeren (ca 15-30 jaar) die op het punt staan hun coming out te beleven en hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken. In het tv-programma volgt presentator Klaas van Kruistum homoseksuele jongeren bij hun coming out.

Wil jij graag deelnemen aan het programma? Mail dan naar: uitdekast@kro-ncrv.nl!

nov 08

Vrouw of man zijn in de kerk, of iets er tussenin

Unieke themadag over genderfluïditeit, geloof en kerk op 18 november

Het lijkt op het eerste gezicht heel duidelijk te zijn: je wordt geboren als vrouw of als man, en dat is het dan. De steeds grotere publieke aandacht voor transgender personen maakt duidelijk dat dat zo simpel toch niet ligt, sterker nog: je kunt ook je leven lang tevreden zijn met iets tussen de klassieke genders in: noch precies man noch precies vrouw. Een unieke themadag (18 november) maakt een punt van deze thematiek en stelt de vraag wat dit voor het christelijk geloof en voor de kerk(en) te betekenen heeft.


Een transgender persoon zijn in de kerk

Het is nog lang niet altijd eenvoudig op te groeien in een kerkelijke omgeving als je ontdekt dat je genderidentiteit niet overeenkomt met de lichamelijke kenmerken die je bij je geboorte hebt meegekregen. De kerken ontdekken transgender personen langzaam maar zeker. In de ene kerk is er ruimte voor een ritueel dat de ontvangst van een nieuwe naam begeleidt, in de andere kerk is het erg moeilijk jezelf te handhaven. Jolanda Molenaar, theologe, transvrouw, voorganger in de Doopsgezinde Kerk en lid van de voorbereidingsgroep van de themadag: “Ik groeide op in de omgeving van de Gereformeerde Bond. Daar mijn genderdysforie delen met medegemeenteleden was onmogelijk. Ik heb er een heel zware tijd gehad. Uiteindelijk heb ik een nieuwe kerk gevonden en mijn geloof kunnen behouden. Om het met de titel van de themadag te zeggen: het hart van God is ruim genoeg voor iedereen. Iedereen kan daar inwoning vinden.” De themadag besteedt aandacht aan de geregeld moeilijke positie van transgender personen in de kerken en doet handreikingen hier op een andere, insluitende manier mee om te gaan.

Selm Wenselaers als hoofdspreker over genderfluïditeit

Transgender personen stellen als vanzelf aan de orde wat het eigenlijk is een vrouw of een man te zijn. Hangt dat samen met lichaamskenmerken, met de wijze waarop dit cultureel wordt bepaald en/of met heel persoonlijke levenskeuzes? En is het voldoende te spreken over ‘vrouwen’ en ‘mannen’? Transgender personen ontdekken dat er ook een scala aan identiteiten mogelijk is tussen deze twee ‘labels’ in. ‘Gender’ is een fluïde, een vloeibaar begrip. Selm Wenselaers, zelf ‘genderfluïde’,  bespreekt dit in de hoofdrede van de themadag. Selm: “Onderweg van man naar vrouw, raakte ik de weg kwijt. Man of vrouw? Ik wil niet kiezen.”

Unieke themadag door gelovige transgender personen zelf georganiseerd

Voor (gelovige) transgender personen, hun naasten en ambtsdragers en taakdragers in de kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties is een zo breed mogelijke themadag samengesteld, waarin zowel het onderwerp genderfluïditeit als de

positie van transgender personen in de kerken én hun betekenis voor geloof en kerk aan bod komen. Een kleine groep van vrijwilligers, allen zelf gelovig en met een transgender achtergrond, heeft de themadag georganiseerd en samengesteld. Carl Buijs, medewerker van Transvisie, man met een transachtergrond en lid van de voorbereidingsgroep: ‘Ik heb eerder meegewerkt aan de samenstelling van een brochure (van de Protestantse Theologische Universiteit) die uitleg geeft over wat het is om een transgender persoon te zijn, die tegelijk gelovig is. Ik ben blij dat dit onderwerp in de themadag nu een vervolg krijgt. Ik deel mijn eigen verhaal in een panel tijdens de themadag.” Naast hoofdspreker Selm Wenselaers is Maxim Februari aanwezig om een column uit te spreken. Valentijn de Hingh is spreekt mee in het ochtendpanel. Dagvoorzitter is dr. Mariecke van den Berg, lid van de universitaire onderzoeksgroep ‘Transcenders’, die onderzoek doet en leidt naar transgenders en spiritualiteit.

LCC Plus organisaties

De themadag wordt georganiseerd door de LCC Plus organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl. Dit zijn vijf christelijke LHBT-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT-personen in christelijke kring. Actieve aandacht voor de positie van transgender personen in en om de kerken is één van de projecten.

Meer informatie

Meer informatie over de themadag is te vinden via deze link, alwaar men zich ook kan aanmelden:

http://www.lccprojecten.nl/transthemadag.

Meer info over de LCC Projecten is hier te vinden:

www.lccprojecten.nl

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Wielie Elhorst, coördinator van de themadag, tel. (06) 22 85 76 76, e-mail: jhw.elhorst@lccprojecten.nl.

okt 12
Nog maar twee dagen en dan is het zover! Wij hopen dat jullie er al een beetje zin in krijgen! Op een mooie dag als deze kunnen ook de foto’s natuurlijk niet ontbreken. Manon de Zeeuw hebben wij bereid gevonden om leuke foto’s voor de dag te maken en zij wil zich graag even aan jullie voorstellen:

“Ik ben Manon Ruitenberg, ik mag deze dag vastleggen als fotograaf. In het dagelijks leven werkzaam als wijkverpleegkundige en daarnaast erg geboeid door onder andere reizen, bloggen en natuurlijk fotografie. J Tevens ben ik al weer een jaar gelukkig getrouwd (met hoe kan het ook anders) … een vrouw, ook ben ik bekend met en binnen het christelijke geloof.
 
Ben je benieuwd naar de fotoshoot’s die ik de afgelopen periode heb gemaakt of ben je benieuwd naar de blogs die ik heb geschreven onder andere over reizen naar Lapland, Mexico ea, dan nodig ik je van harte uit om een kijkje te nemen op mijn website: https://manonruitenbergfotografie.nl/”
 
Mocht je, om welke reden dan ook, liever niet op de foto willen geef dit dan even door aan Manon. We hopen jullie allemaal te ontmoeten aanstaande zaterdag!
okt 04

In aanloop naar onze mooie vrouwendag zal elke week een workshopleidster zich aan jullie voorstellen. Een kort stukje waarin zij iets vertelt over haar achtergrond en wat zij in de workshop graag met jullie wil delen.

Deze week vertelt Carina Schaaij wat over haarzelf en haar workshop ‘Speeddaten’:

“Ik ben Carina, 27 jaar, bruin haar en blauwe ogen. Ik denk ik zeg het er even bij aangezien ik ze op de foto verstopt heb . Ik ben ongeveer vijf jaar uit de kast, maar pas anderhalf jaar geleden ben ik in contact gekomen met andere christelijke lhbt’ers. Het heeft mij enorm geholpen in het laatste stukje acceptatie van mezelf (alhoewel dat altijd met pieken en dalen zal gaan) en daarom ben ik zo blij met deze dag. Naast het feit dat ik ontzettend fan ben van (ware) kleuren natuurlijk .

Ik ben erg blij met mijn lieve vriendin en het feit dat ze een persoonlijke relatie met God net zo belangrijk vindt als ik. Wie weet ben jij ook op zoek naar een speciaal iemand in je leven, of heb je nog weinig gelegenheid gehad om een leuke christelijke vrouw te ontmoeten? In dat geval hebben we speciaal voor jou een workshop speeddaten waar je de gelegenheid hebt om verschillende mooie, leuke, lieve en kleurrijke vrouwen te leren kennen.”

Wil jij ook jouw droomvrouw ontmoeten? Aanmelden voor de Roze Vrouwendag kan nog steeds via: http://www.lccprojecten.nl/true-colors-shining-through! We hopen zoveel mogelijk vrouwen te mogen ontmoeten op deze mooie dag!

okt 02

In aanloop naar onze mooie vrouwendag zal elke week een workshopleider zich aan jullie voorstellen. Een kort stukje waarin hij iets vertelt over zijn achtergrond en wat hij in de workshop graag met jullie wil delen.

Deze week vertelt Alain Buijserd, de enige man (!) die een workshop zal verzorgen, over zichzelf en zijn actieve dansworkshop:

“Ik ben Alain Buijserd, in het dagelijks leven studeer ik voor docent wiskunde en houd ik wel van een dansje op zijn tijd, net als het lesgeven erin.

Daarom lijkt het me tof om samen met jullie een dansworkshop te doen. Hier hoef je geen jarenlange ervaring of een been naast je oor te kunnen leggen. Beetje ritmegevoel is altijd handig, maar zelfs zonder dat kunnen we een hoop plezier beleven! En daar gaat het om in mijn workshop, plezier en vreugde. Ik ga nog niks verklappen over de inhoud en wat we precies gaan doen, maar we gaan lekker actief zijn en vermoedelijk ook wel wat zweten. Daarvoor is het handig dat je kleding aan kan trekken waar jij je lekker in kan bewegen en misschien is een flesje water ook geen overbodige luxe.

Ik heb er zin in. Tot 14 oktober. Groetjes, Alain”

Heb jij ook zin om samen met Alain en anderen een actieve dansworkshop mee te maken? Opgeven voor de vrouwendag kan nog steeds via: http://www.lccprojecten.nl/true-colors-shining-through. We hopen zoveel mogelijk vrouwen te mogen ontmoeten! Tot dan!