Archief per auteur

apr 02

Vanaf maandag 2 april start het grootste LHBT-onderzoek dat ooit in Europa gehouden is. Dit gebeurt door middel van een grootscheepse enquête die tot medio juni 2012 via www.lgbtsurvey.eu is in te vullen.
Behalve incidentele nieuwsberichten over de discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT-)mensen, is er in de EU nauwelijks onderling vergelijkbare informatie verzameld over de dagelijkse ervaringen van LHBT-mensen in betrekking tot discriminatie. Daarom heeft het Grondrechtenbureau van Europa (FRA) nu de allereerste online-enquête in de Europese Unie gemaakt om een juist beeld te krijgen van het leven van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (18 jaar of ouder). Hiermee probeert ze hun ervaringen in kaart te brengen. De enquête wordt gehouden in de 27 EU-lidstaten (waaronder Nederland) en Kroatië.
De resultaten van de enquête zullen de agenda voor de komende jaren voor de gelijke behandeling van LHBT burgers bepalen, onder meer via de ontwikkeling van richtlijnen voor gelijke behandeling van LHBT’s. De enquêteresultaten zullen nationale en Europese overheden en NGO’s in staat stellen hun activiteiten doelgerichter te maken, met als doel LHBT’s te ondersteunen in hun leven en zich vrij te kunnen uiten in een niet-discriminerende omgeving.
De enquête is volledig anoniem: op geen enkele wijze zullen gegevens van de deelnemers en hun sessies worden opgeslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gallup, een professioneel enquête- en adviesbureau. Naarmate er meer mensen van verschillende achtergrond de enquete invullen, zullen de resultaten betrouwbaarder worden en zal er meer naar worden geluisterd.

Ga naar de enquête.

Jouw ervaring telt!

Zie ook Facebook en Twitter.

 

mrt 22

SCP onderzoek “Niet te ver uit de kast”

Homoseksualiteit wordt in Nederland breed geaccepteerd, zo is de ervaring van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Gunstige tekenen van de grote mate van acceptatie van homoseksualiteit zijn:

  • Verreweg de meeste homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn open over hun seksuele voorkeur. Minder dan 10% is niet open tegenover naasten zoals de ouders, broers en zussen en heterovrienden.
  • 92% van de moeders en 86% van de vaders van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen accepteert de seksuele voorkeur van hun kind.

Minder geruststellend is dat:

  • 29% van de homoseksuele mannen en 23% van de lesbische vrouwen in het afgelopen jaar in de openbare ruimte een of meer negatieve reacties kreeg vanwege hun seksuele voorkeur.
  • Veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen passen hun gedrag aan om negatieve reacties te voorkomen. Meer dan de helft van degenen met een partner raakt die in het openbaar (soms) om die reden niet aan.
  • Biseksuelen, zeker biseksuele mannen, zijn minder open over hun gevoelens dan homoseksuelen.

Dit blijkt uit de SCP-publicatie Niet te ver uit de kast, die op 21 maart 2012 is verschenen. De onderzoekers prof. dr. Saskia Keuzenkamp, Niels Kooiman MSc en drs. Jantine van Lisdonk schreven dit rapport op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt. Het is gebaseerd op enquêtes in 2010 en 2011 onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen.

Hoeveel homo- en biseksuelen zijn er?
Naar schatting 3% van de mannen en 1,4% van de vrouwen van 16 jaar en ouder voelt zich seksueel uitsluitend aangetrokken tot de eigen sekse. Ruim 6% van de mannen en bijna 16% van de vrouwen is enigszins of evenveel op de eigen sekse gericht en kan als biseksueel getypeerd worden. In totaal gaat het in Nederland om ongeveer 600 duizend mannen en bijna 1,2 miljoen vrouwen van 16 jaar en ouder.

Homoseksuelen zijn vaker ‘uit de kast’ dan biseksuelen
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn veel vaker open over hun seksuele voorkeur dan biseksuelen. Zo is 97% van de homoseksuele mannen en 98% van de lesbische vrouwen tegenover ten minste één andere persoon open. Bij biseksuelen geldt dit voor respectievelijk 50% van de mannen en 86% van de vrouwen.
Ouders, broers en zussen en heterovrienden van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn het vaakst op de hoogte (90% of meer van de gevallen). Ouders van biseksuelen weten het veel minder vaak: bij mannen geldt dit voor 23% van de moeders en 15% van de vaders en bij vrouwen voor 53% van de moeders en 38% van de vaders.

Grote mate van acceptatie van homoseksualiteit, wat minder van biseksualiteit
83% van de bevolking van 16 jaar en ouder vindt dat homoseksuelen vrij moeten zijn om te leven zoals zij willen. Hetzelfde percentage geldt voor biseksuelen.
De overgrote meerderheid van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zegt dat de ouders hun seksuele voorkeur accepteren: dat geldt voor 92% van de moeders en 86% van de vaders. Bij biseksuelen geldt dit ook voor de meerderheid van de moeders (77%) – in hoeverre het ook voor de vaders geldt kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld.
Toch blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen het niet gemakkelijk vindt om naar anderen openlijk homoseksueel te zijn. Zo voelt ruim een derde zich niet voldoende op zijn gemak om met familie over de seksuele voorkeur te praten.

Openbare ruimte niet altijd veilig
Vooral in de openbare ruimte krijgen veel homoseksuelen te maken met negatieve reacties vanwege hun homoseksualiteit. 29% van de mannen maakte dat in het afgelopen jaar mee en 23% van de vrouwen. Het meest komen voor: afkeurende blikken (18% van de mannen en 16% van de vrouwen), scheldpartijen (resp. 11% van de mannen en 4% van de vrouwen) en zogenaamde grappen (8% resp. 7%). Vooral degenen die zich niet gedragen conform wat traditioneel van mannen en vrouwen wordt verwacht, worden beschimpt. 3% van de mannen werd ook bedreigd en 1% van de mannen en vrouwen bespuugd. Ernstiger fysiek geweld komt ook voor. Bijna een half procent werd hier in het afgelopen jaar mee geconfronteerd.
Biseksuele mannen maken minder negatieve reacties mee dan homoseksuele mannen. Tussen biseksuele vrouwen en lesbische vrouwen is er geen verschil.

Negatieve reacties op de werkvloer
Ook op het werk kreeg 14% van de mannen en 5% van de vrouwen een of meer negatieve reacties in het afgelopen jaar.
Dit rapport bevat eveneens gegevens uit een onderzoek naar de ervaringen van werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Daaruit blijkt dat 12% van de homoseksuelen te maken kreeg met een of andere vorm van psychisch-fysiek geweld (een verzamelterm voor pesten en discriminatie, bedreiging, lichamelijk geweld en seksuele agressie). Dat is een beduidend groter aandeel dan onder de heteroseksuele medewerkers in het MBO (7%).

Veel homoseksuelen passen zich aan om negatieve reacties te voorkomen
Ruim de helft van degenen met een partner van dezelfde sekse raakt deze buiten (soms) niet aan. Ongeveer twee op de tien homoseksuelen mijden bepaalde mensen of plekken. Homoseksuele mannen doen dat meer dan lesbische vrouwen. Ook passen homoseksuele mannen vaker dan lesbische vrouwen hun gedrag, kleding of manier van praten aan.

Relatief veel psychische problemen
10% van de lesbische vrouwen en 5% van de homoseksuele mannen van 16-64 jaar kan als psychisch ongezond worden getypeerd. Onder de Nederlandse bevolking van 18-64 jaar is dat 3%. Dat blijkt uit de zogeheten MHI-5-schaal, die vooral depressie en stemmingsstoornissen meet. Er zijn geen grote verschillen tussen homo- en biseksuelen.
Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hebben ook vaker suïcidale neigingen. 11% van de mannen en 16% van de vrouwen heeft daarvoor ooit een plan gemaakt en 6% van de mannen en 10% van de vrouwen deed daartoe ooit daadwerkelijk een poging. Die percentages liggen beduidend hoger dan onder de algemene bevolking van 18-64 jaar, waar 3% ooit een plan heeft gemaakt en 2% ooit een poging deed. Bij biseksuele vrouwen liggen de percentages nog hoger dan bij lesbische vrouwen. Bij mannen is er nauwelijks verschil in suïcidaliteit tussen de homo- en de biseksuelen.

‘Gewoon homo?’
Het is dus niet voor alle homoseksuele mannen en vrouwen vanzelfsprekend en probleemloos om ‘gewoon homo te zijn’, zoals in het overheidsbeleid wordt nagestreefd. Homoseksuelen zijn een minderheid en de norm van heteroseksualiteit zal vermoedelijk altijd dominant blijven. Zolang negatieve reacties regelmatig voorkomen en er in de samenleving moeite blijft bestaan met openlijke uitingen van homoseksualiteit, zullen homo- en biseksuelen zich tot op zekere hoogte onvrij blijven voelen ‘hun leven te leiden zoals zij willen’.

SCP-Publicatie 2012-10, Niet te ver uit de kast. Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland, Saskia Keuzenkamp (red.), Niels Kooiman en Jantine van Lisdonk, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN-nummer 978 90 377 0603 1, prijs €21,90. De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te downloaden of te bestellen via de website.

mrt 18

De alliantie van christelijke homo-organisaties (LCC Plus organisaties) is geschokt door de uitzending van Undercover in Nederland op 18 maart. De uitzending bevestigt de zorgen over de werkwijze van de christelijke hulpverleningsorganisatie Different, die zich richt op de behandeling van homo- en biseksuele vrouwen en mannen. De LCC Plus organisaties zijn zeer teleurgesteld over de misleiding nog altijd van potentiële nieuwe cliënten.

Misleiding
Het tv-programma Undercover in Nederland laat overtuigend zien hoe een therapeut van Different een nieuwe cliënt bevestigt in diens wens om de eigen homoseksuele oriëntatie te veranderen. Daarnaast stelt de therapeut geen goede diagnose, terwijl dit een uitdrukkelijke eis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is. Bovendien zet de therapeut de cliënt aan tot liegen tegenover zijn huisarts c.q. de verzekering door hem ertoe aan te zetten te zwijgen over zijn wens om zijn homoseksuele oriëntatie te veranderen. De LCC Plus organisaties zijn geschokt door deze werkwijze en roept Different op afstand te nemen van de uitspraken van de betreffende therapeut.

Homoseksualiteit wel of niet te genezen?
De hulpverlener die in de tv-uitzending als eerste in beeld komt en doorverwijst naar Different is naar eigen zeggen een aanhanger van het gedachtegoed van Leanne Payne. Deze christelijke therapeut uit Amerika draagt uit dat homoseksualiteit te genezen is. Hieruit moet worden geconcludeerd dat in bepaalde christelijke (met name evangelische) kringen het beeld heerst dat Different een organisatie is die zich vereenzelvigt met de ideeën van Leanne Payne. De LCC Plus organisaties roepen Different op nog duidelijker te maken dat het gedachtegoed van mensen als Leanne Payne niet langer ten grondslag ligt aan de behandeling van homo- en biseksuele vrouwen en mannen.

Nieuwe behandelmethodiek
Naar eigen zeggen ontwikkelt Different een nieuwe behandelmethodiek waaraan de gedachte dat homoseksualiteit zondig is of een ziekte niet langer ten grondslag ligt. De LCC Plus organisaties roepen Different op daar met spoed werk van te maken. Daarnaast roepen de LCC Plus organisaties Different op alle informatie op haar website die niet conform deze nieuwe behandelmethodiek zal zijn, zo spoedig mogelijk te verwijderen en te vervangen door eerlijke en transparante informatie.

Eigen hulpverleningsproject
Ter ondersteuning van de hulp aan christelijke lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) wordt in opdracht van de LCC Plus organisaties een speciale toolkit ontwikkeld. Dit online overzicht zal ondermeer voorzien in een lijst namen van hulpverleners die christelijke LHBT’s verder kunnen helpen. De toolkit wordt naar verwachting dit kalenderjaar opgeleverd.

mrt 06

COC Nederland, Schorer en MOVISIE gaan een website maken voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren die het leven (even) niet meer zien zitten. Ken jij jongeren die in de knel zitten, heb je dit zelf gehad, of vind je het een interessant thema waar je over mee wilt praten? Dan nodigen we je graag uit om hier samen over te praten tijdens ons groepsinterview! Tijdens dit gesprek denk je mee over de inhoud van onze nieuwe preventiewebsite: wat moet er wel en juist niet op de website komen?

Voor wie?
We hebben verschillende groepen, waaronder één voor jongeren die christelijk zijn. Daarvoor zoeken we meiden die (ook) op meiden vallen, jongens die (ook) op jongens vallen en transgenderjongeren van 15 tot 25 jaar en met een christelijke achtergrond.

Wanneer en waar?
Het groepsgesprek vindt plaats op 15 maart a.s. vanaf 18.30 uur en zal twee uur duren. Het vindt plaats vlakbij Utrecht Centraal, op het kantoor van MOVISIE. Alle definitieve informatie ontvang je nadat je je hebt aangemeld.

Wat krijg ik ervoor?
Het is natuurlijk een serieus thema, maar we willen er ook gewoon een gezellige middag van maken inclusief drinken en hapjes. Als bedankje krijg je €20 euro in de vorm van een VVV-bon waarmee je in bijna elke winkel kunt betalen.

Meedoen?
Je kunt meedoen met één van onze groepsgesprekken als je een e-mail stuurt naar m.boote@movisie.nl. Wil je niet meedoen aan een groepsinterview, maar wil je wel graag op de hoogte gehouden worden en misschien later de website feedbacken? Word dan lid van onze Facebookpagina!

Ps. Nog even belangrijk:
       Je deelname is geheim. Alles wat je zegt wordt gebruikt om andere jongeren te helpen, maar we zullen het anoniem noteren en je hoeft alleen te zeggen wat je zelf wilt zeggen.
       We gaan er wel van uit dat als je onder de 18 jaar bent, je je eventuele deelname hebt afgestemd met je ouders/verzorgers.

NB Dit betreft dus een oproep van COC Nederland, Movisie en Schorer. De christelijke homo-alliantie voert zelf een project uit dat hieraan raakt: ‘Zorg voor een homo‘. We onderhouden contact met elkaar om elkaar te helpen bij de uitvoering van de verschillende projecten. Binnenkort lees je hier meer over op deze website.

feb 28

Op 1 april a.s. gaat Mariecke van den Berg (28) als nieuwe projectmanager aan de slag voor de LCC Plus Projecten. Mariecke volgt Marco Derks op die op 1 januari 2009 als projectmanager in dienst trad.

Subsidie
Mariecke kon worden aangenomen dankzij de subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor verschillende projecten die de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring moeten bevorderen. De alliantie die deze projecten draagt, bestaat uit vijf christelijke homo-organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre.

 

Project voor vrouwen
Op verschillende terreinen zal worden gewerkt aan een veilige en vrije positie voor christelijke homo’s en lesbiennes, zoals op christelijke scholen en in christelijke geloofsgemeenschappen. Speciale aandacht zal worden besteed aan de psychosociale positie van christelijke lesbische en biseksuele vrouwen. Mariecke: “Het vinden van manieren om de stem van deze groep te laten horen, zie ik als een belangrijke uitdaging. Vaak raakt de positie van gelovige lesbische en biseksuele vrouwen op de achtergrond, óf omdat het in aangelegen discussies vooral over homo’s gaat óf vooral over vrouwen.” De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is verheugd over de komst van Mariecke. Marieke Berting, lid van de stuurgroep namens HolyFemales.nl: “Mariecke is de geschikte persoon om werk te gaan maken van de dubbele emancipatie van lesbische en biseksuele gelovige vrouwen. Juist in christelijke kring is dit ook van belang.”

Veilig & vrij
De nieuwe projecten zijn onder de titel ‘Veilig & vrij’ ingediend. Deze twee woorden dragen de projecten. “Sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen en organisaties kan alleen worden gerealiseerd als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan hun veiligheid”, aldus Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de projecten. “Dit creëert uiteindelijk een situatie waarin zij werkelijk gelijkwaardig en in vrijheid keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen identiteit.”

feb 17

Een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties krijgt opnieuw subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2012-2014 zal deze alliantie vier projecten uitvoeren om homoseksualiteit in christelijke kringen bespreekbaar te maken.

Erkenning
De alliantie beschouwt de toekenning van de nieuwe subsidie als een erkenning van de rol die zij vervult in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring. Sinds eind 2008 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW. Voor de nieuwe projecten is de alliantie uitgebreid met twee groepen van gelovige lesbische en biseksuele vrouwen: HolyFemales.nl en Netwerk Mirre.

Veilig & vrij
De nieuwe projecten zijn onder de titel ‘Veilig & vrij’ ingediend. Deze twee woorden dragen de vier projecten. “Sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen en organisaties kan alleen worden gerealiseerd als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan hun veiligheid”, aldus Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de projecten. “Dit creëert uiteindelijk een situatie waarin zij werkelijk gelijkwaardig en in vrijheid keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen identiteit.”

Vier projecten
Op verschillende terreinen zal worden gewerkt aan een veilige en vrije positie voor christelijke homo’s en lesbiennes, zoals op christelijke scholen en in christelijke geloofsgemeenschappen. Speciale aandacht zal worden besteed aan professionele hulpverlening voor gelovige homo’s en lesbiennes. De komende jaren zal een online overzicht worden ontwikkeld van professionele hulpverleners die adequate begeleiding kunnen bieden aan christelijke LHBT’s. Ook ontwikkelt de christelijke homoalliantie in samenwerking met MOVISIE een toolkit om hulpverleners hiervoor toe te rusten. Wielie Elhorst: “De discussies die afgelopen weken gevoerd zijn over de christelijke hulpverleningsinstantie Different laten zien hoe belangrijk het is dat gelovige LHBT’s weten waar ze werkelijk verder geholpen kunnen worden als zij worstelen met de spanning tussen hun seksuele en hun christelijke identiteit.”

LCC
Sinds 2008 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Een van de belangrijkste resultaten is de lesmethode ‘Homo in de klas’, die inmiddels op steeds meer christelijke scholen wordt gebruikt. Ook gingen ze gesprekken aan met bezoekers van de EO Jongerendag en het Xnoizz Flevo Festival. Op 4 februari jl. presenteerden zij de resultaten van deze projecten.

feb 08

Hieronder ziet u enkele foto’s, genomen tijdens de bijeenkomst op 4 februari 2012 in het Silogebouw in Utrecht. Hier presenteerden LKP, CHJC en ContrariO de resultaten van de projecten van 2008-2012. Ook tekenden LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre een samenwerkingovereenkomst voor de periode 2012-2014.

feb 07

Op 4 februari 2012 is de brochure Van kerkgebouw tot klaslokaal: om de sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes verschenen. Hierin staan de projecten beschreven die LKP, CHJC en ContrariO in 2008-2012 hebben uitgevoerd. De brochure is hier te downloaden. Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen, stuur dan bericht via het contactformulier en vermeld “Bestelling brochure” als onderwerp en vermeld uw postadresgegevens in het bericht. Eén maal per week worden de bestellingen verwerkt.

feb 02

LKP, CHJC en ContrariO presenteren resultaten projecten 2008-2011

De christelijke homo-organisaties LKP, CHJC en ContrariO (LCC) presenteren aanstaande zaterdag de resultaten van de projecten die zij afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Zij maakten homoseksualiteit bespreekbaar op christelijke scholen, binnen kerken en op diverse festivals. De presentatie vindt plaats in Utrecht en wordt gepresenteerd door EO-presentator Ed Anker.

Presentatie
De resultaten van de projecten worden gepresenteerd en besproken op een bijeenkomst op zaterdag 4 februari om 14.00-17.00 uur in het Silogebouw van de Baptistengemeente in Utrecht. Presentator Ed Anker (EO-presentator en voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) zal daar in gesprek gaan met een docent en leerlingen van een gereformeerde school. Ook Derk Anne, die onlangs naar zijn christelijke studentenvereniging uit de kast kwam bij KRO’s Uit de kast van Arie Boomsma, zal worden geïnterviewd.

Ondersteund door de overheid
LKP, CHJC en ContrariO voeren sinds eind 2008 met subsidie van het ministerie van OCW diverse projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Zij ontwikkelden de lesmethode Homo in de klas, die inmiddels op tal van christelijke scholen in heel Nederland wordt gebruikt. Ook gingen ze gesprekken aan met christelijke jongeren op de EO Jongerendag en het Xnoizz Flevo Festival.
Onderzoeken van de Roosevelt Academy (Recht op verschil?) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (Steeds gewoner, nooit gewoon) wijzen op de sleutelrol die christelijke homo-organisaties vervullen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring. Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de LCC organisaties: ‘Wij zijn verheugd dat de overheid deze sleutelrol erkent en dit heeft onderstreept in de toekenning van subsidie.’

Kerken als voorbeeld voor imams
Samen met COC Nederland wist het LKP zeventien landelijke kerken te brengen tot het opstellen van een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Voor het eerst was homoseksualiteit geen splijtzwam tussen kerken, maar bracht het thema de kerken samen. Deze verklaring werd op 17 mei 2011 gepresenteerd en onlangs door minister Van Bijsterveldt (LHBT-emancipatie) als voorbeeld aan imams voorgehouden.

De organisaties hebben samen met HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, twee organisaties voor gelovige lesbische vrouwen, nieuwe projectvoorstellen ingediend bij het ministerie van OCW.

jan 25

Ben je homo, lesbisch, biseksueel of transgender en heb je een kerkelijke achtergrond? Doe mee aan het onderzoek: ‘Hulpverlening aan christelijke LHBT’s’! Het onderzoek wordt uitgevoerd namens de LCC Plus Projecten in samenwerking met Movisie. Graag gaan we met je in gesprek en horen we jouw persoonlijke verhaal.

– We zijn opzoek naar mensen uit verschillende kerkelijke denominaties. Van katholiek tot gereformeerd, van evangelisch tot protestants.
– Er is/was in zekere mate een spanningsveld tussen je seksuele oriëntatie/genderidentiteit en je kerkelijk/religieuze achtergrond. Dit kan zichtbaar zijn (geweest) binnen de context van je gezinssituatie, binnen de kerk, of misschien uit/uitte het spanningsveld zich wel in jezelf.
– Wellicht heb je omwille van dit spanningsveld op enig moment in je leven contact gezocht met een hulpverlener of pastoraal werker? Dit is een pre voor ons onderzoek.
– Ieder persoonlijk standpunt, iedere ervaring en iedere levenswijze is welkom.
– Je bent minimaal 21 jaar oud. Er is geen maximale leeftijd.
– Je hebt een kerkelijke achtergrond, maar hoeft niet meer kerkelijk en/of gelovig te zijn.

Wil je jouw verhaal delen ten behoeve van dit onderzoek? Meld je dan vóór 27 februari bij ons aan! Ons interview met jou zal opgenomen worden in een publicatie bedoeld voor professionele hulpverleners en (ex) christelijke/kerkelijke homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Anonieme vermelding in de publicatie is mogelijk. Op basis van de aanmeldingen zullen wij een selectie maken op basis van diversiteit. Ben je een van deze mensen, dan word je geïnterviewd. Het interview zal ongeveer drie kwartier duren. Als dank voor je medewerking krijg je een cadeaubon.

Je kunt tot 27 februari contact opnemen met de onderzoeker, Joost de Wolf, via jdewolf [at] lccprojecten . nl.

De LCC Plus Projecten worden uitgevoerd door LKP, CHJC, ContrariO, Holyfemales.nl en Netwerk Mirre. Op korte termijn verschijnt er meer informatie over deze projecten op deze website.